Regulamin myserwer.eu ( Mysklep sp. z o.o.)

 

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Mysklep Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowice Dworskie, adres: Poskwitów 138c, Iwanowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515562, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6821769443, REGON: 123155210, kapitał zakładowy w kwocie: 5.000,00 PLN opłacony w całości.

Cennik/Cenniki – wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Domena – jedna z domen najwyższego poziomu ogólnoświatowego systemu domen, wpisana do bazy

danych organizacji Internet Assigned Numbers Authority. Lista Domen, których dotyczą Usługi Mysklep

dostępna jest na stronie internetowej myserwer.eu/sklep/

Klient lub Abonent – korzystająca z Usługi Mysklep, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Panel Klienta – narzędzie do zarządzania usługą Mysklep i kontaktu z Mysklep dostępne po zalogowaniu

przez klienta na stronie https://myserwer.eu/panel.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi Mysklep, na podstawie Umowy, którą zawarła

z Mysklep w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Nazwa Domeny – ciąg znaków w Domenie. Znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny, ich liczba

oraz warunki zamieszczania zostały określone na stronie internetowej Mysklep.

Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania z

Usług Mysklep.

Okres abonamentowy – okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia

rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres Trwania Umowy – okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia Okresu abonamentowego.

Okres testowy – Specyfikacja Usługi może przewidywać Okres testowy obejmujący okres w niej wskazany,

w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością Usługi.

Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez Mysklep Klientowi niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Klienta przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Klienta zdalnie, za pośrednictwem Internetu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 Strona 2 z 16

Rejestr – podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej Domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr.

Rejestracja – to jest dokonanie przez Klienta wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Klienta i zawarcia umowy o świadczenie Usług na rzecz Klienta przez Mysklep.

Specyfikacja Usługi – opis właściwości danej Usługi, w tym Okres abonamentowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia Usługi Mysklep, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe.

Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności.

Strony – Mysklep oraz Klient.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin.

Urządzenia Mysklep – urządzenia teleinformatyczne Mysklep przeznaczone do świadczenia Usług

Mysklep, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.

Usługi Mysklep/ Usługi – usługi elektroniczne świadczone przez Mysklep dla Klienta na podstawie Umowy

Zawieszenie świadczenia Usługi Mysklep – uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi Mysklep świadczonej na rzecz Klienta.

II. Postanowienia wspólne dla wszystkich Usług Mysklep.

1. Postanowienia ogólne.

1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.

2. Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej Mysklep, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. W szczególności Klient jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, a nadto akceptując Regulamin Klient oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klient, dane o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec Mysklep

odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

3. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji czy będzie korzystać z Usługi Mysklep jako Konsument.

4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować Mysklep o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Klienta.

5. Przed złożeniem zamówienia Mysklep udostępnia Klientowi Regulamin, Specyfikację Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi Mysklep oraz podsumowanie warunków zamówienia na Usługę Mysklep. Podsumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi Mysklep, czas trwania Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi Mysklep.

Strona 3 z 16

6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Mysklep przyjęcia zamówienia na Usługę Mysklep. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy wybrane przez Klienta lub związane z daną Usługą Mysklep, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi Mysklep, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi Mysklep. Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi Mysklep, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem.

7. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem, przed zawarciem Umowy Mysklep przesyła Klientowi będącemu Konsumentem pocztą elektroniczną warunki zamówienia wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi Mysklep, Regulamin oraz Specyfikację Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach danej Usługi Mysklep. Do zawarcia Umowy z Klientem będącym Konsumentem dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem o zawarciu Umowy na warunkach przesłanych przez Mysklep. Natomiast w przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez Mysklep w trakcie rozmowy telefonicznej.

8. Mysklep jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy:

(a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania Mysklep,

(b) Mysklep uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,

(c) uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi Mysklep w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług Mysklep przez osoby trzecie.

9. Klient, dla korzystania z Usługi Mysklep, posługuje się hasłem i loginem ustalonym podczas Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować Mysklep o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.

10. Klient może w dowolnej formie upoważnić osoby wskazane przez Mysklep do dostępu do Konta Klienta, w oparciu o hasło i login udostępnione przez Klienta, gdy okaże się to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi Mysklep.

11. Usługi Mysklep zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty należnej z tytułu świadczenia danej Usługi Mysklep.

12. Strony uznają, że świadczenie Usługi Mysklep rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi Mysklep, który został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej. Na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usługi Mysklep może rozpocząć się przed upływem 14 dni.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi Mysklep, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi Mysklep lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Klienta oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Klienta.

14. W celu zapewnienia świadczenia Usług Mysklep na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Klientowi najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, Mysklep zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi Mysklep oraz/lub do dokonania aktualizacji Usług Mysklep lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez

Strona 4 z 16

Mysklep, dostawcę Usługi Mysklep lub producenta Oprogramowania. Mysklep informuje Klienta o

dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi Mysklep.

2. Usługi i produkty stron trzecich.

15. Mysklep może udostępniać Klientowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.

16. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi Mysklep i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej Mysklep z tytułu korzystania z Usługi Mysklep, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji Mysklep. Klientowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

17. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie internetowej strony trzeciej, do której odsyła strona internetowa Mysklep.

3. Opłaty.

18. Wysokość opłat za Usługi Mysklep wskazana jest w Cennikach oraz w regulaminach promocji

zamieszczonych na stronie internetowej Mysklep. 19. Klient zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę Mysklep przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczane są z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi.

20. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób (metoda płatności) i w terminie wskazanym przez Mysklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Mysklep. Operator wystawia fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21. Mysklep akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, karta kredytowa oraz szybki przelew internetowy.

22. Klient ponosi koszty związane z realizacją płatności.

23. Jeśli Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.

24. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Mysklep. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Mysklep, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Mysklep.

4. Odpowiedzialność.

25. Mysklep ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Mysklep zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

26. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność Mysklep ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi Mysklep w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi Mysklep trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi Mysklep. Ograniczenie odpowiedzialności Mysklep do wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę Mysklep

 Strona 5 z 16

należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności Mysklep opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

5. Ograniczenia.

27. Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług Mysklep, Urządzeń Mysklep, usług lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Mysklep w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Mysklep szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu Mysklep.

28. Klient zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług Mysklep, Urządzeń Mysklep, usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług Mysklep, Urządzeń Mysklep lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.

29. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 27 lub 28, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, Mysklep jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Usługi Mysklep. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia Mysklep niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów.

30. Klient zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń Mysklep nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług Mysklep, Urządzeń Mysklep, usług lub produktów stron trzecich.

31. Klient zapewnia, że nie będzie używał Usługi Mysklep, Urządzeń Mysklep, usług lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń Mysklep, Usług Mysklep, usług lub produktów stron trzecich dla Klienta lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Urządzeń Mysklep, Usług Mysklep, usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, Mysklep, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi Mysklep. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony Mysklep i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez Mysklep rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta, Mysklep jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi Mysklep o czym niezwłocznie informuje Klienta.

32. Klient nie może korzystać z nazwy Mysklep, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących Mysklep lub Usługi Mysklep, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Mysklep.

 Strona 6 z 16

6. Obowiązywanie Umowy.

33. Umowa jest zawierana na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę Mysklep oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.

34. Na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Mysklep przesyła Klientowi informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi Mysklep. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta warunków zaproponowanych przez Mysklep. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy nie później niż na 7 (siedem) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi Mysklep. W przypadku braku zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa. Postanowienia punktu 11 oraz 23 powyżej stosuje się odpowiednio.

35. Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi Mysklep o krótszym okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę Mysklep oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Mysklep, bez udziału podmiotu trzeciego, np. rejestratora domen. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi Mysklep i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia Mysklep, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.

36. Na zasadach określonych w punkcie 35, Mysklep ma prawo wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest:

(a) świadczenie Usługi Mysklep stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,

(b) Mysklep zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy,

(c) wobec Mysklep zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub Mysklep zostanie postawiona w stan likwidacji,

(d) w sytuacji braku uiszczenia przez Klienta opłaty za świadczenie Usługi, mimo uprzedniego wezwania przez Mysklep do uiszczenia należności.

37. W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy, Strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Zapis o braku prawa do zwrotu świadczenia nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Mysklep.

38. Mysklep jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechana naruszeń w sytuacji, gdy:

(a) Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym Mysklep powzięło wiadomość po zawarciu Umowy,

(b) Usługi Mysklep są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług Mysklep przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing.

39. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Konta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.

 Strona 7 z 16

7. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

40. Administratorem danych osobowych Klienta jest Mysklep.

41. Mysklep na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi Mysklep oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi Mysklep, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient za pośrednictwem Mysklep, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Klienta z Usługi Mysklep.

42. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.

43. Mysklep oraz podmioty, o których mowa w punkcie 41, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

8. Postępowanie reklamacyjne.

44. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Mysklep, Klient może złożyć reklamację.

45. Reklamacja powinna zawierać;

(c) wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,

(d) wskazanie nazwy i typu Usługi Mysklep, której reklamacja dotyczy,

(e) przedmiot reklamacji,

(f) okoliczności uzasadniające reklamację,

(g) wskazanie żądania.

46. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Mysklep wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Mysklep jako adres do kontaktu.

47. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 45 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.

48. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Klienta nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.

49. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.

9. Pozostałe postanowienia.

50. Mysklep zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług Mysklep oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

51. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu.

52. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Mysklep.

53. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 51 powyżej.

54. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 53 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi Mysklep, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi Mysklep.

 Strona 8 z 16

55. Do oceny praw i obowiązków Mysklep oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.

56. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.

57. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

 

III. Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług Mysklep.

10. Usługa hostingu.

58. Świadczenie Usługi hostingu obejmuje odpłatne udostępnienie Klientowi przez Mysklep usług polegających na udostępnianiu Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW.

59. Limity parametrów Usługi hostingu zostały określone w podsumowaniu warunków zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za bieżące przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

60. W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu parametru Usługi hostingu, Mysklep uprawniony jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi hostingu, a w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.

61. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej Materiałów. Mysklep nie jest zobowiązany do sporządza kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Klienta.

62. Mysklep zapewnia w stosunku do Usługi hostingu gwarantowany czas dostępności tej Usługi w wysokości określonej w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia , zależnej od rodzaju Usługi hostingu Mysklep. Z zastrzeżeniem punktu 26 Regulaminu, szczegółowe zasady i wysokość odpowiedzialności Mysklep za niedostępność Usługi hostingu zostały określone na stronie internetowej Mysklep. Ograniczenie odpowiedzialności Mysklep opisane w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

11. Rejestracja i utrzymywanie Nazwy Domeny.

63. Mysklep wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właściwym Rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Mysklep ofert Rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia Nazwy Domeny za pośrednictwem strony internetowej Mysklep, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Mysklep zamówienia do właściwego Rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Nazwy Domeny.

64. Mysklep nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia Nazwy Domeny. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia zależy wyłącznie od decyzji właściwego Rejestru.

65. Zawarcie Umowy o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej Nazwy Domeny następuje z chwilą potwierdzenia przez Mysklep przyjęcia zamówienia na Usługę Mysklep. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rachunek bankowy Mysklep w terminie 14 dni od potwierdzenia przez Mysklep przyjęcia zamówienia na Usługę Mysklep.

66. W oparciu o Umowę o pośredniczenie w rejestracji Nazwy Domeny, Klient udziela Mysklep zgody do reprezentowania go przed Rejestrem. Klient jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez Mysklep. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania i zarządzania Nazwą Domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestrowi danych osobowych Klienta, zgodnie z wymogami Rejestru. Jeżeli

Strona 9 z 16

dany Rejestr wymaga bezpośredniej rejestracji Nazwy Domeny przez Klienta, Mysklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Informacje na temat wymagań Rejestrów w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych tych Rejestrów, do których odsyła strona internetowa Mysklep.

67. Mysklep wystąpi do właściwego Rejestru o rejestrację Nazwy Domeny po uiszczeniu przez Klienta należnej opłaty wskazanej w podsumowaniu warunków zamówienia lub w innym momencie wynikającym z zasad określonych przez Rejestr.

68. O ile będzie to możliwe, Mysklep stworzy możliwość rezerwacji Nazwy Domeny na warunkach określonych przez Rejestr, jednakże bez możliwości korzystania z Nazwy Domeny w okresie trwania rezerwacji oraz bez gwarancji zarejestrowania zarezerwowanej Nazwy Domeny. Możliwość rezerwacji Nazwy Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej funkcjonalności przez Rejestr.

69. Niezależnie od punktu 8 części II powyżej, Mysklep jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w przypadku, gdy:

(a) Klient poda nieprawidłową składnię Nazwy Domeny i nie poprawi tych danych pomimo wezwania Mysklep,

(b) Nazwa Domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a wnioskującym o rejestrację nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej.

70. Niezależnie od punktu 38 części II powyżej, Mysklep jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

(a) Nazwa Domeny jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

(b) wniosek o rejestrację danej Nazwy Domeny został już wcześniej złożony przez osobę trzecią,

(c) wniosek o rejestrację Nazwy Domeny jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, a Klient nie uzupełni go pomimo wezwania Mysklep lub Rejestru, lub

(d) z innych, obiektywnie uzasadnionych przyczyn rejestracja Nazwy Domeny jest niemożliwa.

71. Klient ma pełne prawo dysponowania Nazwą Domeny, Mysklep zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Klienta w zakresie zarządzania Nazwą Domeny, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą Konta Klienta, przy użyciu poprawnego loginu i hasła. Dyspozycje Klienta, których dotyczy powyższe zobowiązanie nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Nazwy Domeny, Mysklep będzie uprawnione, w zamian za utrzymywanie Nazwy Domeny na swoich serwerach, do umieszczenia pod adresem Nazwy Domeny informacji lub reklam o treściach zgodnych z obowiązującym prawem.

72. Mysklep nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zablokowanie lub usunięcie Nazwy Domeny przez Rejestr oraz ewentualne zajęcie jej przez osobę trzecią,

(b) rejestrację Nazwy Domeny w złej wierze,

(c) zgłoszenie roszczeń do danej Nazwy Domeny przez osoby trzecie,

(d) dokonanie zmian w konfiguracji Nazwy Domeny lub usunięcie Nazwy Domeny przez osobę nieuprawnioną będące następstwem udostępnienia przez Klienta loginu i hasła lub Konta Klienta osobom trzecim.

73. Mysklep nie pobiera osobnego wynagrodzenia za czynności związane z obsługą administracyjną i techniczną Nazwy Domeny, chyba że regulamin konkretnej Usługi Mysklep, bądź regulamin promocyjny stanowi inaczej.

74. Techniczne zmiany w konfiguracji Nazwy Domeny, w tym w szczególności wydelegowanie Nazwy Domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed Rejestrem, chyba że Strony postanowią inaczej. Zgoda taka przestaje obowiązywać z chwilą:

(a) wyrejestrowania Nazwy Domeny,

(b) odwołania zgody przez Klienta,

(c) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Mysklep i Klientem.

75. Z chwilą wyrejestrowania Nazwy Domeny lub jej transferu przez Klienta do innego dostawcy Umowa ulega rozwiązaniu.

Strona 10 z 16

12. Oprogramowanie.

76. Oprogramowanie obejmuje również style graficzne i grafiki oferowane Klientowi do nabycia przez Mysklep na stronie internetowej Mysklep, przy czym korzystanie ze stylów graficznych lub grafik dopuszcza się wyłącznie w powiązaniu z Usługą Mysklep, dla której zostały one nabyte.

77. Na okres obowiązywania Umowy Mysklep udziela Klientowi, odpłatnej (w ramach opłaty z tytułu Usług Mysklep), niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Mysklep oraz jego dokumentacji, w zakresie, który jest niezbędny do korzystania przez Klienta z Usług Mysklep albo w zakresie w jakim Usługa Mysklep obejmuje korzystanie z Oprogramowania. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje udzielona w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

78. Podmiotem uprawnionym do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Oprogramowania oraz jego zmiany jest wyłącznie Mysklep z zastrzeżeniem, że pliki stylów graficznych oraz grafik mogą być zmieniane przez Klienta. Zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami. Zasady, według których przygotowano Oprogramowanie Mysklep oraz jego zmiany stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Mysklep.

79. Licencja na Oprogramowanie nie obejmuje wytwarzania jego egzemplarzy niezależnie od techniki wytwarzania oraz publicznego wyświetlania, co nie dotyczy korzystania w ramach Strony internetowej.

80. Mysklep nie wykonuje usług integracji Oprogramowania z oprogramowaniem stosowanym przez Klienta i nie udziela gwarancji, że Oprogramowanie będzie współdziałać z oprogramowaniem Klienta.

13. Certyfikaty SSL

81. Definicje.

Pojęcia użyte w niniejszym pkt oznaczają:

(a) Regulamin subskrybenta wydany przez jednostkę certyfikującą – regulacje w przedmiocie zasad i warunków uzyskania i korzystania z certyfikatów SSL, w tym warunki licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, dostępne na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.

(b) Jednostka certyfikująca - podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

(c) Certyfikat SSL - zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między Klientem, a serwerem.

(d) Specyfikacja Certyfikatu SSL - charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierająca jego nazwę, okres ważności, funkcjonalność, Cenę z tytułu Usługi Certyfikat SSL, rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca), dostępna na stronie internetowej Jednostki certyfikującej oraz na stronie https://myserwer.eu/sklep

(e) Usługa Certyfikat SSL – usługa świadczona elektronicznie przez Mysklep na rzecz Klienta na podstawie Umowy o świadczenie Usługi zawartej pomiędzy Klientem a Mysklep w ramach, której Mysklep działa jako pośrednik pomiędzy Jednostką certyfikującą a Klientem w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL poprzez zamieszczenie na stronie Mysklep ofert Jednostek certyfikujących, umożliwienie dokonania zamówienia Certyfikatu SSL na stronie Mysklep, przekazanie

 Strona 11 z 16

dokonanego na stronie Mysklep zamówienia do Jednostki certyfikującej, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

(f) Cena z tytułu Usługi Certyfikat SSL – wskazana w Cenniku należność z tytułu Usługi Certyfikat SSL, uiszczana przez Zamawiającego na rzecz Mysklep w przypadkach określonych w Regulaminie. Obejmuje także należność z tytułu wystawienia Certyfikatu SSL oraz udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

(g) Nazwa certyfikowanej domeny - adres internetowy (Nazwa domeny lub subdomeny) wybrany przez Klienta, dla którego ma zostać wystawiony wskazany w zamówieniu Certyfikat SSL.

(h) E-mail weryfikacyjny - email, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Klientowi wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie admin@Nazwa_certyfikowanej_domeny (np. admin@mojadomena.pl gdy Nazwa certyfikowanej domeny brzmi: "mojadomena.pl").

82. Mysklep nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

83. Mysklep świadczy jedynie Usługę Certyfikat SSL.

84. Mysklep nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.

85. Mysklep nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.

86. Okres ważności Certyfikatu SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego wydania w sposób określony w punkcie 94.

87. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania w sposób określony w punkcie 94 W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.

88. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Zamawiający

89. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej Nazwy Domeny chyba, że Specyfikacja Certyfikatu SSL stanowi inaczej.

90. W Specyfikacji Certyfikatu SSL określony jest rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL (konsument/przedsiębiorca). Konsument może uzyskać Certyfikat SSL wyłącznie wówczas gdy taką możliwość przewidziano w Specyfikacji Certyfikatu SSL w ramach wymagań koniecznych do spełnienia podczas procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z certyfikatu SSL.

91. Po otrzymaniu Certyfikatu SSL w sposób opisany w punkcie 94 poniżej Klient nie może dokonać zmiany Nazwy certyfikowanej domeny.

92. Warunkami koniecznymi do uzyskania Certyfikatu SSL za pośrednictwem Mysklep jest wykonanie następujących czynności:

(a) złożenie przez Klienta zamówienia Certyfikatu SSL na stronie Mysklep., oraz

(b) podanie danych wymaganych w formularzu zamówienia certyfikatu SSL zgodnie z rzeczywistością wymaganych danych, oraz

Strona 12 z 16

(c) zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu subskrybenta wydanego przez Jednostkę certyfikującą, która wystawia wybrany przez Klienta Certyfikat SSL i udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, po zapoznaniu się z jego treścią, oraz

(d) wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym danych zawartych w Certyfikacie SSL, przez Mysklep oraz Jednostkę certyfikującą w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi Certyfikat SSL, przeprowadzenia procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, oraz

(e) wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie od Mysklep i Jednostek certyfikujących wszelkich informacji określonych niniejszym Regulaminem, a także innych związanych z Usługą Certyfikat SSL, przeprowadzeniem procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, udzieleniem licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL oraz wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, a także innymi usługami świadczonymi przez Mysklep i Jednostki certyfikujące, w tym informacji handlowych (reklamowych i marketingowych) w trybie przesłania ich na adres e-mail lub sms na numer telefonu podane przez Klienta, oraz

(f) udzielenie przez Klienta upoważnienia Mysklep do dokonywania czynności objętych Usługą Certyfikat SSL, oraz

(g) założenie przez Klienta E-mail weryfikacyjnego, na który będzie kierowana korespondencja od Jednostki certyfikującej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Mysklep potwierdzającej uiszczenie Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL, oraz

(h) wskazanie Nazwy certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa i wyrażenie zgody na weryfikację tego faktu przez Jednostkę Certyfikującą w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Mysklep potwierdzającej uiszczenie Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL, oraz

(i) dostarczenie przez Klienta pliku CSR (Certificate Signing Request) wystawionego dla wskazanej uprzednio Nazwy certyfikowanej domeny, który jest niezbędny do wydania Certyfikatu SSL w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Mysklep potwierdzającej uiszczenie Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL, lub wskazanie: nazwy firmy, departamentu wnioskującego o Certyfikat SSL, miasta, kraju, województwa, adresu email (adres może zostać upubliczniony/zapisany w certyfikacie SSL) w przypadku, gdy Klient decyduje się na instalację Certyfikatu SSL na serwerze współdzielonym wykupionym w Mysklep i dla którego Mysklep posiada uprawnienia administracyjne lub gdy Klient decyduje się na wygenerowanie pliku CSR wraz z Kluczem Prywatnym za pomocą narzędzia oferowanego przez Mysklep, oraz

(j) stwierdzenie zgodności danych dysponenta Nazwy certyfikowanej domeny ujawnionych w bazie WHOIS z danymi Klienta wskazanymi w pliku CSR. Przy czym w tym zakresie Klient zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji zgodności tych danych, w szczególności poprzez ich modyfikację lub odtajnienie, oraz

(k) spełnienie przez Klienta innych warunków wymaganych przez Jednostki certyfikujące, wskazanych w wiadomościach e-mail przesłanej na E-mail weryfikujący, w szczególności podanie dalszych danych, przedłożenie określonych dokumentów, dokonanie określonych czynności ( np. weryfikacyjna rozmowa telefoniczna), oraz

(l) potwierdzenie przez Klienta woli uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL w sposób wskazany w wiadomości e-mail przesłanej przez Jednostkę certyfikującą na E-mail weryfikacyjny w terminie 14 dni od dnia wysłania tej wiadomości.

 Strona 13 z 16

93. Po spełnieniu przez Klienta wszystkich warunków opisanych w punkcie 92 powyżej, z wyłączeniem warunków wskazanych w punkcie 92 j, k, l powyżej, Mysklep przekazuje zamówienie dotyczące Certyfikatu SSL Jednostce certyfikującej.

93. Zamawiający, który nie wykonał czynności opisanych w punkcie 92 powyżej, w terminach wskazanych w pkt 92 powyżej musi się liczyć z możliwością zmiany oferty przez Jednostkę certyfikującą w zakresie oferowanych rodzajów certyfikatów SSL.

94. Klient otrzymuje Certyfikat SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na E-mail weryfikacyjny i z chwilą otrzymania, pomiędzy Klientem a Jednostką certyfikującą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

95. W przypadku odmowy udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL przez Jednostkę certyfikującą Klient jest uprawniony do:

(a) wyboru ( jednokrotnie) innej Nazwy certyfikowanej domeny i powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, albo

(b) wyboru ( maksymalnie jednokrotnie ) innego zaoferowanego przez Mysklep Certyfikatu SSL i dokonania jego zamówienia oraz powtórzenia procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

96. Z zastrzeżeniem punktu 97 i 98 poniżej, w przypadku, gdy w rezultacie wyboru uprawnień z punktu 95 powyżej, Klient nie uzyskał licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL Klient jest uprawniony do żądania zwrotu Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Mysklep informacji o odmowie.

97. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy opisanej w punkcie 94 powyżej, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Klienta, w tym niespełnienia warunków wskazanych w punkcie 92 powyżej, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL.

98. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy opisanej w punkcie 94 powyżej, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Jednostki certyfikującej, Klient jest uprawniony do żądania zwrotu 70 % Ceny z tytułu Usługi Certyfikat SSL w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Mysklep informacji o odmowie.

99. Odnowienie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL wymaga powtórzenia procedury przewidzianej dla uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, opisanej w punkcie 92 powyżej.

14. Sklep internetowy

100. Definicje.

Pojęcia użyte w niniejszym pkt oznaczają:

(a) Administrator sklepu, Administrator - podmiot korzystający z Usługi w Okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usługi lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

(b) Sklep internetowy - serwis internetowy umożliwiający Administratorowi sklepu sprzedaż, a klientowi sklepu zakup oferowanych za jego pomocą produktów i/lub usług.

(c) Panel administratora sklepu - aplikacja internetowa służąca do zarządzania Sklepem internetowym, udostępniona Administratorowi sklepu jako część integralna Usługi.

(d) Panel Administracyjny - narzędzie do zarządzania usługami Mysklep dostępne po zalogowaniu się przez Administratora pod adresem https://myserwer.eu/panel/

101. Kod źródłowy oraz baza danych Sklepu internetowego są niedostępne dla Administratora sklepu. Wyjątek stanowią wybrane elementy udostępnione do edycji w ramach Panelu administratora sklepu.

102. Adres internetowy http://(nazwa-uslugi).myserwer.eu/ jest integralną częścią Usługi i zawsze kieruje na strony Sklepu internetowego.

103. Elementem integralnym wyglądu Sklepu internetowego jest nieusuwalna stopka zawierająca informacje pozwalające zidentyfikować Usługę oraz Mysklep, wraz z odsyłaczami do stron wybranych przez

 Strona 14 z 16

Mysklep. Administrator sklepu jest zobowiązany do niepodejmowania działań zmierzających do usunięcia lub ukrycia tego elementu.

104. W przypadku, gdy okaże się niezbędne, osoby wskazane przez e.pl, w szczególności pracownicy Działu Obsługi Klienta, będą upoważnione do dostępu do Panelu administratora sklepu, w celu świadczenia pomocy technicznej, w oparciu o hasło i login udostępnione w tym celu przez Administratora.

 Strona 15 z 16

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

MYSKLEP SP. Z O.O.

Poskwitów 138C,

32-095 Iwanowice

 

 

Ja _____________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

o świadczenie następującej usługi _______________________________________________________________.

Data zawarcia umowy ________________________________________________________________________

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Data                                                                                                                            Podpis

___________________________                                                                                                                               ___________________________

Strona 16 z 16

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

MYSKLEP SP. Z O.O. Poskwitów 138C, 32-095 Iwanowice, telefon i e-mail podany na naszej stronie www.mysklep.pl,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.Mysklep.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana za wyraźną zgodą Państwa, jeśli zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracicie prawo odstąpienia od umowy;

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(zwana dalej „Umową Powierzenia”)

zawarta w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego, pomiędzy:
Podmiotem powierzającym dane osobowe zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych”
lub „Administratorem”
oraz
Mysklep Sp. z o.o. z siedzibą w Iwanowice Dworskie, adres: Poskwitów 138c, Iwanowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w  Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515562, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6821769443, REGON: 123155210, kapitał zakładowy w kwocie: 5.000,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej części umowy  „Podmiotem przetwarzającym” w toku procedury rejestracji Administratora danych w systemie informatycznym Podmiotu przetwarzającego na potrzeby korzystania z usług świadczonych przez Podmiot przetwarzający zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną” o następującej treści:

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.           W celu wykonania Umowy o świadczenie usług przez Podmiot przetwarzający na rzecz Administratora danych (zwanej dalej „Umową Główną”), Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie Powierzenia.

2.           Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

  1.            Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych

1.           Administrator danych oświadcza, iż powierza do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu na podstawie Umowy Powierzenia dane osobowe, nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia, zgromadzone w utworzonych przez Administratora danych zbiorach tj. zbiorze klientów Administratora danych lub w zbiorze pracowników Administratora danych lub

 

Strona 2 z 6

w zbiorze usługodawców Administratora danych obejmujące: imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, dane kontaktowe.

2.           Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację udostępnionych regulaminów, specyfikacji usługi oraz wzorców umownych.

3.           Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/czynności koniecznych do wykonania Umowy Głównej. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4.           Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych lub w formie papierowej.

§ 3
Sposób wykonania Umowy Powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.           Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

2.           Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby powierzone dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby, którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

3.           Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4.           Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy Głównej, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Umowy Głównej, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego lub prawo polskie, nakazują przechowywanie danych osobowych. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.

5.           Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, pomaga on Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanym Rozporządzeniu.

Strona 3 z 6

6.           Podmiot przetwarzający stosuje w celu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne (w rozumieniu art. 32 Rozporządzenia) adekwatne do rodzaju powierzonych mu danych osobowych, zgodnie z opisem danych dokonanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej.

7.           Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma wniosek od osoby, której dane osobowe dotyczą, związany z przetwarzaniem danych osobowych, prześle taki wniosek w formie wiadomości elektronicznej do Administratora danych, w celu dalszego przetwarzania przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany do samodzielnego załatwienia wniosku, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.

  1.            Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub udzielenia informacji o danych osobowych od właściwego organu nadzorczego, dotyczącą danych osobową objętych niniejszą Umową Powierzenia, powiadomi o tym fakcie Administratora danych w formie wiadomości elektronicznej i przekaże mu w formie wiadomości elektronicznej otrzymane żądanie. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony ani zobowiązany do samodzielnego załatwienia żądania, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.

§ 3a
Obowiązki Administratora danych

1.           Administrator danych gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.

2.           Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Administrator danych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania danych osobowych.

3.           Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia będą przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu. W przypadku, gdy Administrator danych udzieli instrukcji bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator danych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane przez Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych przyjętymi w niniejszej Umowie Powierzenia. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości e-mail, chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy szczególnej.

§ 4
Podpowierzenie

1.           Podmiot przetwarzający może powierzyć powierzone mu dane osobowe do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym (zwanych dalej „Podwykonawcami”) jedynie w celu wykonania

Strona 4 z 6

Umowy Głównej. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora danych o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących Podwykonawców, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego Podwykonawcy przez innego Podwykonawcę lub o rezygnacji z usług Podwykonawcy. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane według wyboru Podmiotu przetwarzającego w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora danych lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Administrator danych jest uprawniony zgłosić sprzeciw co do podpowierzenia danych osobowych. Administrator przyjmuje do wiadomości, iż zgłoszenie sprzeciwu może skutkować niemożnością wykonania Umowy Głównej, a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania Umowy Głównej przez Podmiot przetwarzający z przyczyn leżących po stronie Administratora danych.

2.           Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom uregulowane zostanie w stosownych umowach powierzenia, zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych i dopuszczalnych czynności przetwarzania przez Podwykonawców będzie adekwatny do określonego w niniejszej Umowie Powierzenia celu powierzenia danych, oraz nie będzie wykraczał poza Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną, a Podwykonawcy będą stosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające wystarczający poziom ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za działania lub zaniechania Podwykonawców.

§ 5
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

  1.            Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2.           Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych w formie wiadomości elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

3.           Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności zastosowanych środków
technicznych i organizacyjnych do rodzaju powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy
Powierzenia danych osobowych, jeśli środki te są zgodne z rodzajem danych osobowych
zadeklarowanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej. W razie stwierdzenia w toku
wykonania Umowy Powierzenia, iż zachodzi wzmiankowany brak zgodności, Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia niezgodności) powiadamia o tym fakcie Administratora danych wzywając go jednocześnie do właściwego określenia rodzaju przetwarzanych danych. Administrator danych jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie w terminie kolejnych 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Do czasu dokonania przez Administratora danych odpowiedniej korekty informacji o rodzaju powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może powstrzymać się od dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również od świadczenia usług określonych w Umowie Głównej. Jeśli w powyższym terminie 48 godzin Administrator danych nie dokona korekty w zakresie określenia rodzaju powierzanych danych

Strona 5 z 6

osobowych, Podmiot przetwarzający może wezwać Administratora danych do dokonania tej korekty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 48-godzinny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Administratora danych. Korespondencja Stron w sprawach określonych w niniejszym ustępie może być prowadzona w formie elektronicznej. Powyższe nie dotyczy ewentualnych oświadczeń o rozwiązaniu Umowy powierzenia i Umowy Głównej, których formę określają odrębne postanowienia tych umów.

4.           Procedurę postępowania oraz sankcje określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio również w razie stwierdzenia przez Podmiot przetwarzający naruszenia przez Administratora danych postanowień §3a ust. 1 lub 2.

5.           Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora danych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania Umowy Powierzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi świadczone w ramach Umowy Głównej za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga za sobą odpowiedzialność. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie.

§ 6
Czas obowiązywania Umowy Powierzenia.

  1.            Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy Głównej i wchodzi w życie z dniem zawarcia niniejszej Umowy Powierzenia przez Strony. W przypadku, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.

2.           Administrator danych osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia,
b) Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie Powierzenia oraz w Rozporządzeniu.

3.           W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulega Umowa Główna.

§ 7
Odpłatność

1.           Z zastrzeżeniem ust. 2, czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych
wykonywane będą w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie Głównej.

 

Strona 6 z 6

 

2.           Określone czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wskazane w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego, będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym na podstawie stawek i kwot wskazanych w tym Cenniku.

§ 8
Zasady zachowania poufności

1.           Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2.           Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.

3.           Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.           Zasady wykonywania prawa do kontroli i nadzoru określono w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego.

2.           W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  1.            Dane kontaktowe Stron (w tym adresy pocztowe i elektroniczne do doręczeń) określa Umowa Główna.
  2.            Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia, oświadczenia i porozumienia o jej rozwiązaniu, dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.           Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla powoda.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

Nasze usługi wykonujemy i dostarczamy online,


Realizacja zdalna + Faktura elektroniczna
 - 0zł

Przyjmujemy również kilka rodzajów płatności ;

Płatność przelewem na konto firmowe 
Płatności online - karta kredytowa, przelew online, blik 

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl