Zmiana przepisów

W dniu 9 maja 2014 r. Sejm przyjął projekt ustawy o prawach konsumenta, który przewiduje 6-miesięczny termin wejścia w życie nowych regulacji licząc od daty publikacji ustawy. Najbardziej prawdopodobnym terminem publikacji jest czerwiec 2014, co oznacza, że ustawa wejdzie w życie z końcem 2014 roku.
Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza szereg istotnych zmian wynikających z dyrektywy UE, ale też kształtuje dodatkowe prawa konsumenckie związane z reklamacją towarów, odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta oraz względem innych przedsiębiorców.
Dyrektywa UE - zgodnie z prawem UE od 13 czerwca 2014 w państwach członkowskich winien funkcjonować ujednolicony system ochronny konsumentów, oparty na przepisach dyrektywy.

Czy muszę stosować nowe przepisy w praktyce ?

Po 13 czerwca 2014 r. z mocy obowiązujących unijnych przepisów konsumentowi będą przysługiwać prawa wynikające z dyrektywy.
Z drugiej strony ponieważ w krajowym porządku prawnym nie istnieje jeszcze obowiązujący akt prawny transponujący dyrektywę, przedsiębiorcom do dnia wejścia w życie ustawy nie będą groziły konsekwencje prawne wynikające z niedostosowania praktyki do wymogów wskazanych w Dyrektywie.
Dla przykładu:
Konsumentowi będzie przysługiwało prawo 14 dni na odstąpienie od umowy (na podstawie obowiązującej dyrektywy), ale jeżeli przedsiębiorca zaproponuje konsumentowi jedynie 10 dni, wówczas konsument nie będzie mógł pozwać przedsiębiorcy z tego tytułu. Będzie mógł jedynie dochodzić odszkodowania od Państwa polskiego, dlatego, że Państwo polskie nie wdrożyło na czas odpowiednich przepisów, do czego było zobowiązane.

Sprzedaż w granicach UE

Jeżeli zawierasz umowy sprzedaży na odległość z konsumentami z poza Polski, wówczas koniecznym będzie stosowanie się do nowych przepisów dyrektywy już dzisiaj, ponieważ prawem obowiązującym jest prawo względem siedziby konsumenta lub zapisy korzystniejsze dla niego.